Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријава од укажувачи