sl4

Цени за користење

Цени за користење
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
Тениски терени
1 Изнајмување тениски рекет 1 час 100.00 ден.
2 Оштетен тениски рекет   3,000.00 ден.
3 Закуп на еден терен од 08:00-16:00часот 1 час 150.00 ден.
4 Закуп на еден терен од 16:00 часот до вклучување на рефлектор 1 час 300.00 ден.
5 Закуп на еден терен од вклучување на рефлектор до 24:00 часот 1 час 400.00 ден.
6 За склучен годишен договор за користење на четири терени за рекреација, тренинг или натпревар за правни и физички лица или регистрирани клубови 1 месец 35,400.00 ден.
Тениска школа
1 Месечен билет (2 пати неделно) 1 час 1,500.00 ден.
2 Месечен билет (3 пати неделно) 1 час 2,000.00 ден.

Забелешка

- Месечните билети важат само за уплати од 01.-05. во тековниот месец.
- Во случај на вршење на уплата по 15-ти во тековниот месец , се врши уплата во висина од 50% од висината на утврдениот месечен билет.
- Во случај на користење на тениската школа од повеќе членови на семејството вториот член има право на 30% попуст а третиот 50% .